Begroting 2021
portal

Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren weer voor programma 0. In tegenstelling tot de indicatoren bij de overige programma's zijn deze indicatoren gegevens uit de eigen begroting. Een vergelijking met referentiegemeenten is bij het opstellen van de begroting niet te maken.

Indicator

Begroting 2020

Begroting 2021

Jaar

Meierijstad

Jaar 

Meierijstad

Formatie, Fte per 1.000 inwoners.

2020

6,9

2021

6,9

Bezetting, Fte per 1.000 inwoners. 

2020

6,5

2021

6,5

Apparaatskosten.

2020

591,0

2021

601,2

Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom

2020

2,3

2021

1,9

Totale kosten externe inhuur (* € 1.000)

2020

901,2

2021

784,4

Overhead, % van totale lasten. 

2020

8,9%

2021

9,7%

 
Toelichting op de tabel.

Bezetting versus formatie
In de begroting 2021 zijn de loonkosten geraamd van de volledige goedgekeurde formatie per 1 januari 2021. De bezetting is een momentopname van juni 2020 van de functies welke daadwerkelijk zijn ingevuld. In de loop van het jaar wijzigt deze bezetting voortdurend door verloop en vacatures.

Externe inhuur
In de begroting wordt een budget opgenomen voor inhuur. Op sommige budgetten is daar standaard een bedrag voor geraamd. Daarnaast is er altijd wat vacatureruimte (zie uitleg bezetting versus formatie). Gedurende het jaar wordt een deel van deze vacatureruimte gebruikt als dekking om externe medewerkers in te huren. Zodoende is de begrote inhuur altijd een lager bedrag dan dat er in werkelijkheid wordt betaald. Daar staat tegenover dat de werkelijke kosten van de formatie lager zijn.

Apparaatskosten en Overheadkosten
Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel,- en automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Bij de apparaatskosten zijn alle personeelskosten meegenomen.
Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In tegenstelling tot apparaatskosten zijn hierbij dus niet alle personeelskosten meegenomen, maar alleen de personeelskosten t.b.v. sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage van de overhead wordt bepaald door de kosten van de overhead te delen door de totale lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves).
De overheadkosten zijn nauwelijks gestegen. Wel is het totaal van de lasten van de begroting (exclusief toevoeging reserves) bij de begroting 2020 berekend op € 243 miljoen en bij de begroting 2021 € 224 miljoen. Hierdoor wordt het overheadpercentage hoger.

Taakstelling personeel
De taakstelling op personeel is verwerkt in de begroting 2021. De formatie en bezetting is berekend na verwerking van de taakstelling personeel.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 36.703

16,0 %

Baten

€ 149.429

65,1 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14