Begroting 2021
portal

Bijlagen

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

LASTEN

BATEN

(Bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

0

Bestuur en Ondersteuning

36.703

39.867

42.009

43.335

151.958

154.258

155.420

156.346

0.1

Bestuur

3.665

3.660

3.660

3.660

3

3

3

3

0.10

Mutaties reserves

3.500

3.500

3.500

3.500

6.862

5.986

5.367

4.854

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.364

3.244

3.420

1.886

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

1.839

1.745

1.705

1.703

1.058

1.058

1.058

1.058

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.533

1.524

1.519

1.517

275

275

264

264

0.4

Overhead

21.740

21.492

21.342

20.983

834

834

834

834

0.5

Treasury

-997

-1.051

-848

-621

496

490

484

482

0.61

OZB woningen

854

847

827

827

11.272

11.607

11.946

11.946

0.62

OZB-niet woningen

533

528

528

528

8.476

8.786

9.099

9.099

0.64

Belastingen Overig

146

145

145

145

409

409

409

409

0.7

Algemene uitkering

1.106

1.206

1.206

1.206

122.074

124.611

125.906

127.348

0.8

Overige baten en lasten

1.420

3.026

5.005

8.000

199

199

50

50

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Veiligheid

6.471

6.540

6.547

6.537

361

301

301

301

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

5.094

5.238

5.238

5.236

49

49

49

49

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

1.378

1.302

1.309

1.301

312

252

252

252

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.957

9.908

9.867

9.845

687

687

687

687

2.1

Verkeer en vervoer

9.661

9.613

9.580

9.558

442

442

442

442

2.2

Parkeren

117

117

117

117

47

47

47

47

2.3

Recreatieve Havens

16

16

16

16

6

6

6

6

2.4

Economische Haven en waterwegen

126

125

118

118

193

193

193

193

2.5

Openbaar Vervoer

36

36

35

35

0

0

0

0

3

Economie

18.615

20.577

18.018

10.387

17.557

19.565

17.107

9.485

3.1

Economische ontwikkeling

500

458

358

352

18

18

18

18

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.130

19.139

16.681

9.059

17.130

19.139

16.681

9.059

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

674

670

670

668

90

90

90

90

3.4

Economische promotie

311

309

309

309

319

319

319

319

4

Onderwijs

9.688

9.326

8.971

8.713

1.466

1.466

1.466

1.246

4.1

Openbaar basisonderwijs

38

38

38

38

0

0

0

0

4.2

Onderwijs huisvesting

6.073

5.765

5.413

5.374

401

401

401

401

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.578

3.524

3.521

3.300

1.064

1.064

1.064

845

5

Sport, cultuur en recreatie

26.135

25.856

25.791

25.729

5.440

5.440

5.440

5.440

5.1

Sportbeleid en activering

1.687

1.614

1.602

1.602

0

0

0

0

5.2

Sport accommodaties

8.312

8.204

8.175

8.135

4.568

4.568

4.568

4.568

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

5.118

5.086

5.079

5.072

434

434

434

434

5.4

Musea

343

334

332

328

10

10

10

10

5.5

Cultureel erfgoed

602

602

602

602

40

40

40

40

5.6

Media

1.861

1.860

1.860

1.860

171

171

171

171

5.7

Openbaar groen en recreatie

8.213

8.155

8.139

8.129

217

217

217

217

6

Sociaal domein

81.876

81.412

80.970

80.711

16.152

16.126

16.111

16.111

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

9.340

9.453

9.370

9.366

1.740

1.740

1.740

1.740

6.2

Wijkteams

3.898

3.892

3.894

3.893

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

16.814

16.786

16.779

16.787

14.004

13.989

13.974

13.974

6.4

Begeleide participatie

13.950

13.391

12.931

12.572

11

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

2.203

2.298

2.399

2.491

49

49

49

49

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.690

2.678

2.678

2.678

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.922

13.876

13.880

13.884

348

348

348

348

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

15.641

15.630

15.630

15.630

0

0

0

0

6.81

Geescaleerde zorg 18+

908

899

899

899

0

0

0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

2.509

2.509

2.509

2.509

0

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

22.949

22.571

22.666

22.419

19.219

18.644

18.758

18.466

7.1

Volksgezondheid

2.942

2.938

2.940

2.940

30

30

30

30

7.2

Riolering

6.905

6.376

6.390

6.092

9.302

8.659

8.676

8.316

7.3

Afval

7.619

7.676

7.756

7.807

9.760

9.829

9.925

9.993

7.4

Milieubeheer

5.439

5.539

5.538

5.538

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

44

42

42

42

126

126

126

126

8

VHROSV

16.991

17.943

15.744

14.875

16.546

17.512

15.294

14.468

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.490

2.486

2.486

2.403

724

724

724

684

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

13.120

14.086

11.867

11.082

13.120

14.086

11.867

11.082

8.3

Wonen en Bouwen

1.381

1.371

1.391

1.391

2.702

2.702

2.702

2.702

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14