Begroting 2021
portal

Financiën

Bestemmingsreserve sociaal domein

Meerjarig Bestedingsplan Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Het meerjarig bestedingsplan voor de bestemmingsreserve sociaal domein kan worden opgebouwd uit diverse onderwerpen. Deze moeten verband houden met de gestelde doelen in het beleidskader sociaal domein. De insteek is dat er na deze bestuursperiode ook nog middelen beschikbaar zijn binnen de bestemmingsreserve sociaal domein voor het nieuwe gemeentebestuur. Hieronder zijn de bestedingsdoelen aangegeven.

Preventie en innovatie (jaarlijks bedrag t/m 2024)

Er is budget nodig om jaarlijks in te spelen op ontwikkelingen die zich in het brede sociaal domein voordoen. Dit kan gaan om ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering (ICT, capaciteit) zijn, maar vooral om impulsen te geven aan projecten. Een pilot, een onderzoek, een themabijeenkomst organiseren, etc. Het moet aansluiten bij de doelen uit het Beleidskader Sociaal Domein en gericht zijn op transformatie in het sociaal domein. Denk aan het collectiveren van hulp- en dienstverlening. We zien positieve voorbeelden in Meierijstad zoals Join Us, Take Care, Geld&Zo, etc. We zien mogelijkheden om de verbinding van het sociaal domein verder te versterken met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid, sport en cultuur. Hiervoor willen we diverse projecten opzetten. Als voorbeeld kinderen met overgewicht. Zie ook de 4G monitor sociaal domein. Binnen het onderwijs willen we sporten en bewegen en gezonde voeding verder versterken. Een ander voorbeeld is het inzetten van culturele activiteiten om eenzaamheid terug te dringen onder ouderen. Een jaarlijks bedrag is tot en met 2024 wenselijk om de komende jaren preventieve en innovatieve impulsen te blijven geven aan het sociaal domein.

Leefgoed ontwikkeling (jaarlijks bedrag t/m 2022)

Leefgoed is een grote pilot in het sociaal domein dat zich ontwikkelt langs de lijn van ‘learning by doing’. Dat neemt onzekerheid en onvoorspelbaarheid met zich mee. Dat vraagt soms om extra capaciteit, een onverwachte besteding en werkbudget om snel in te spelen op wat nodig is. Dat kan binnen de organisatie van Leefgoed zijn, maar ook op netwerk- of casusniveau. Om de snelheid erin te houden, is de komende jaren budget gewenst dat snel beschikbaar is. Rond de jaarwisseling 2020/2021 zal meer duidelijkheid ontstaan in de plannen van Leefgoed. De verwachting is dat tot en met 2022 jaarlijks een budget nodig is. Het budget voor het jaar 2020 zullen we waarschijnlijk niet volledig benutten en inzetten in 2021. Uiteindelijk is het doel met leefgoed de dienstverlening in het sociaal domein sneller, beter en efficiënter te maken.
Met de inzichten die we op doen in het Leefgoed project willen we ook in andere kernen ons voordeel doen. Op locaties en met partners die passen bij die specifieke kernen.

Doorontwikkeling Participatiebedrijf (PIM, Mobiliteitscentrum) (jaarlijks t/m 2022)

In Meierijstad zetten we flinke stappen in de doorontwikkeling van de sociale dienst tot een participatiebedrijf. Daarin integreren we dienstverlening tussen gemeente en SW-bedrijven. Vanuit een droom dat we veel meer kunnen bereiken met en voor onze inwoners in de bijstand. Voor een behoorlijk deel van de mensen in de bijstand ligt de focus op gezondheid en preventie van sociale problematiek. Het overige deel van de mensen in de bijstand gaan we activeren en toeleiden naar (vrijwilligers / gesubsidieerd / regulier) werk. Dat vraagt in sommige gevallen om intensieve begeleiding. Zeker in de beginfase. We gaan eveneens voorkomen dat nieuwe instromers in de bijstand inactief, ongezond, ongemotiveerd raken. We gaan ook de mogelijke realisatie van basisbanen onderzoeken om zo invulling te geven aan het idee van een parallelle arbeidsmarkt. Uiteindelijk doel is dat iedereen in Meierijstad meedoet (participeert). Dit kan door (vrijwilligers)werk, mantelzorg of een zinvolle dagbesteding.

We gaan ons Werkgeversservicepunt (WSP) uitbouwen tot een mobiliteitscentrum dat op- en afschaalt met de conjuncturele ontwikkeling. Dat doen we met onze vaste partners WSD en IBN, maar nadrukkelijk ook met onze lokale ROC, het UWV, lokale werkgevers en de uitzendbranche. Dit alles in verbinding met het stevige aanbod dat we regionaal opgebouwd hebben met Brabant Noordoost Werkt!

We richten ons primair op mensen in de bijstand. Met bijzondere aandacht voor jongeren. Maar we kijken breder. Vanuit het WSP kijken we naar met ontslag bedreigde werknemers, kwetsbare ZZP’ers, Nuggers en WW’ers die (uiteindelijk) dreigen door te zakken naar de bijstand. Hiervoor hebben we naast de reguliere budgetten voor Werk en Inkomen de komende jaren (t/m 2024) wat extra budget nodig voor projectleiding, pilots en impulsen.

Leefbaarheid

Uit de Leefbaarheidsmonitor van Meierijstad gaan we concreet aan de slag met de belangrijkste aandachtspunten. Een belangrijke koppeling wordt hier gemaakt met het onderzoek naar inloopvoorzieningen. In overleg met wijk- en dorpsraden bestemmen we hiervoor middelen. Daarna kan een nieuw gemeentebestuur afwegen wat zij aan leefbaarheidsimpulsen wil inzetten.

Wonen

Er is behoefte aan meer woonvormen in combinatie met zorg voor jong en oud. Daarnaast is er een tekort aan sociale woningbouw. We zien daardoor dat de uitstroom uit de maatschappelijke opvang wordt bemoeilijkt, er problemen zijn de taakstelling huisvesting statushouders te realiseren en wachtlijsten onverkort lang blijven bij woningbouwcorporaties. Middelen kunnen ook ingezet worden voor de transformatie van de bestaande voorraad richting levensloopbestendigheid.

Onderwijs en Laaggeletterdheid

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het sociaal domein. In de lokale LEA en 3O samenwerking bestemmen we incidenteel middelen om de reguliere samenwerking te verbeteren.

Inclusie

Afgelopen jaar is een start gemaakt met de Lokale Inclusie Agenda. De verwachting is dat er ook in de komende jaren incidentele middelen gewenst zijn om concrete verbeterslagen te maken om van Meierijstad een inclusieve gemeente te maken.

Financieel overzicht bestemmingsreserve sociaal domein

Stand reserve sociaal domein per 31-12-2019

€ 13.788.142

MUTATIES

Geraamde onttrekkingen t/m 1e berap 2020

€ -5.619.707

Geraamde onttrekking 2e berap 2020

€ -946.000

Geraamde onttrekkingen 2021 en 2022 (reeds besluitvorming)

€ -352.656

Nieuwe onttrekkingen bij begroting 2021

€ -2.025.000

Resteert nog vrij besteedbaar

€ 4.844.779

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14