Begroting 2021
portal

Programmalijnen

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

In 2020 is nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijv. de wijk- en dorpsraden. In de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen is opgenomen dat voor ten minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de leefbaarheid. De wijkverbeterplannen worden vervolgens in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners gemaakt. Dit gaat volgens planning in 2021 lopen.
Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Het college zal de raad jaarlijks een stand van zaken toesturen (Q1) op het thema leefbaarheid, met daarin opgenomen de vervolgacties n.a.v. de leefbaarheidsmonitor. Ook in 2021 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14