Begroting 2021
portal

Programma's

6 Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid.

Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

We geven invulling aan de uitgangspunten van het beleidskader sociaal domein. Daarin staan vier pijlers benoemd:

  • Doorontwikkeling toegang
  • Opdrachtgeverschap naar de maatschappelijke partners versterken
  • Informatievoorziening verbeteren
  • Regionale inkoop die aansluit bij onze lokale doelstellingen

Ook willen we innovatie blijven bevorderen.

Beleidsindicatoren

Voor deze begroting zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze vormt een aparte bijlage bij deze begroting. De monitor is ontwikkeld om meer sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Er is een rekenkamer onderzoek en een beeldvormende avond aan vooraf gegaan. Tijdens de beeldvormende avond heeft overleg met de gemeenteraad plaatsgevonden over de vorm en de opzet. Deze monitor is aanvullend op de verplichte indicatoren sociaal domein die in de begroting zijn opgenomen.

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research

2019

963,7

771,5

2018

924,8

758,3

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2018

1%

1%

2017

1%

1%

Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2018

4%

6%

2017

4%

6%

Werkloze jongeren (16-22 jaar).

CBS Jeugd

2018

2%

2%

2017

1%

2%

Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking)

CBS Arbeids-deelname

2019

71,5%

68,6%

2018

70,4%

67,6%

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners).

CBS Participatie- wet 2e half jaar

2019

172

344

2018

186

359

Lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar).

CBS Participatie- wet 1e half jaar

2018

169

318

2017

165

292

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar).

CBS Participatie- wet 2e half jaar

2019

8,8%

10,5%

2018

8,5%

10,5%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar).

CBS Participatie- wet 2e half jaar

2019

0,8%

1,1%

2018

0,8%

1,1%

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

CBS Participatie- wet 2e half jaar

2019

0,1%

0,3%

2018

0,3%

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (specialistische ondersteuning).

CBS Participatie- wet 2e half jaar

2019

250

645

2018

200

605

 

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 81.876

35,7 %

Baten

€ 16.529

7,2 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14