Begroting 2021
portal

Financiën

Incidentele lasten en baten

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.
Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken hebben.

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Hierbij worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd > 50.000,-.

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)

Pro-
gramma

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Onvoorziene uitgaven

0

250

250

250

250

Risico's als gevolg van Corona

0

1.000

1.000

0

0

Incidentele lasten Programma 0 ≤ € 50

0

41

0

0

0

Citymarketing

0

100

100

0

0

Aanpak recreatieparken

1

60

0

0

0

Incidentele lasten Programma 1 ≤ € 50

1

8

0

8

0

Professionalisering centrummanagement

3

100

100

0

0

Incidentele lasten Programma 3 ≤ € 50

3

25

0

0

0

Tijdelijke huisvesting bs Antonius van Padua

4

72

0

0

0

Afboeken boekwaarde school Kienehoef ivm nieuwbouw

4

0

0

293

0

Afboeken boekwaarde Petrus en Paulusschool ivm nieuwbouw

4

180

0

0

0

Afboeken boekwaarde De Empel ivm nieuwbouw

4

0

68

0

0

Afboeken boekwaarde Antoniusschool ivm nieuwbouw

4

0

77

0

0

Afboeken boekwaarde school De Bunders ivm nieuwbouw

4

0

127

0

0

Incidentele lasten Programma 4 ≤ € 50

4

50

0

0

0

Incidentele lasten Programma 5 ≤ € 50

5

141

52

40

40

Integratie statushouders

6

75

75

0

0

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

7

350

350

350

350

Extra kosten riolering ivm planvorming

7

434

0

0

0

Groen Blauw Stimuleringskader

8

80

80

80

0

Dienstverlening omgevingswet

8

88

0

0

0

Incidentele lasten Programma 8 ≤ € 50

8

0

0

20

20

Onttrekkingen aan reserves

1.054

773

691

390

Beschikking over voorziening riolering

7

434

0

0

0

Bijdragen van derden

8

100

40

40

0

Incidentele lasten -/- incidentele baten

1.466

1.466

310

270

Incidentele lasten en baten

Toelichting

Onvoorziene uitgaven

Budget bedoeld voor de dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid. In de bestuursrapportages en de jaarrekening rapporteert het college over het gebruik en de uitputting van de post onvoorzien.

Risico's als gevolg van corona

Om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen.

Citymarketing

Voor het uitvoeren van het citymarketingbeleid zijn middelen nodig voor het inhuren van professionele ondersteuning, het organiseren van bijeenkomsten, het aanjagen van initiatieven en evenementen en voor campagnematerialen.

Aanpak recreatieparken

De gemeente Meierijstad is zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij de landelijke actieagenda vakantieparken. Voor een van de parken is in het kader van de wijkversterkingsgelden een projectplan geschreven dat zich richt op 4 pijlers: te weten a. gebiedsontwikkeling; b. ondersteuning mensen binnen het sociale domein; c. handhaving/gedogen en d. ondermijning. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Naast de gelden uit deze wijkversterkingsgelden is er voor 2019 een bijdrage vanuit BZK woningmarkt en binnen de begroting van de gemeente is er voor 2019 en 2020 een (incidenteel) budget beschikbaar voor uitvoering lokaal veiligheidsbeleid.

Professionalisering centrummanagement

Voor de drie centrummanagementorganisaties wordt tot en met 2022 een bijdrage beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen wordt bepaald naar gelang de bijdrage van de centrummanagementorganisatie aan het realiseren van ambities die in de centrumvisie verwoord zijn. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van de organisatie en stellen we hen in staat om daadwerkelijk een professionele bijdrage te leveren aan het behalen van de in de visie geformuleerde doelstellingen.

Tijdelijke huisvesting bs Antonius van Padua

In verband met de neiuwbouw is het noodzakelijk dat de antoniusschool tijdelijk elders wordt gehuisvest.

Afboeken boekwaarde school Kienehoef ivm nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeken boekwaarde Petrus en Paulusschool ivm nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeken boekwaarde De Empel ivm nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeken boekwaarde Antoniusschool ivm nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Afboeken boekwaarde school De Bunders ivm nieuwbouw

In verband met de nieuwbouw wordt de restantboekwaarde van de oude investeringen afgeboekt ten laste van de algemene reserve.

Masterplan buitensport

Er wordt een voorstel opgesteld voor een masterplan buitensport.

Monitoren sportdeelname

Om de doelstellingen van het sportbeleid te kunnen meten en evalueren willen eens in de vier jaren de sportdeelname monitoren.

Integratie statushouders

Middelen voor uitvoeringsprogramma voor de integratie van statushouders voor de jaren 2021-2022. Kosten te dekken uit de reserve sociaal domein.

Duurzaamheidsprojecten

In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een aantal projecten opgenomen die eenmalig zijn zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar energie uit water of de RES. Bij andere projecten is voor de opstart een hogere financiele bijdrage nodig of is een financiele aanjaagfunctie gewenst.

Extra kosten riolering ivm planvorming

In het VGRP zijn voor het jaar 2021 een aantal incidentele activiteiten waarvoor ook de budgetten in dit specifieke beschikbaar zijn gesteld. Dit betreft met name werkzaamheden in het kader van duurzaamheid en assetmanagement. Te denken valt aan:
- Gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal maken (groene daken)
- Vrijvervalstelsel repareren/inspecteren
- Actualiseren VGRP in verband met opstellen nieuwe planperiode
- Extra deelreparatie (relining)

Groen Blauw Stimuleringskader

We stimuleren particuliere kwaliteitsimpulsen voor versterking van de robuuste groenblauwe structuren.

Dienstverlening omgevingsrecht

Daarom stellen we voor dat de lasten worden begroot om in 2020 en 2021 de regels van het omgevingsplan te bewerken voor de vergunningchecker. Hiervoor is een werkteam te vormen in het deelproject bestemmingsplannen en verordeningen van het project omgevingsvisie-omgevingsplan. De uitvoering van het werk is voor een groot deel uit te besteden.

Incidentele lasten en baten

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14