Begroting 2021
portal

Bijlagen

Geprognotiseerde begin- en eindbalans

In het besluit begroting en verantwoording (BBV, artikel 20) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde balans van de begrotingsjaren opnemen.
Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen (vaste activa), het aanwenden van reserves en voorzieningen en het verloop binnen de grondexploitaties (voorraden).

Geprognoticeerde balans (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

344

337

330

323

Materiële vaste activa

289.115

294.744

288.705

279.075

Financiële vaste activa

11.390

11.182

11.050

10.918

Vlottende activa

Voorraden:

90.928

69.532

48.102

36.869

Uitzettingen < één jaar

35.824

35.824

35.824

35.824

Liquide middelen

316

316

316

316

Overlopende activa

15.179

15.179

15.179

15.179

Passiva

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Vaste passiva

Reserves

110.014

107.008

104.351

102.997

Voorzieningen

47.345

48.000

50.272

52.802

Vaste schulden > één jaar

192.745

191.164

185.720

177.567

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < één jaar

29.044

29.044

29.044

29.044

Overlopende passiva

6.825

6.825

6.825

6.825

Sluitpost balans

57.122

45.074

23.293

9.270

Totaal passiva

443.095

427.114

399.505

378.504

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14