Begroting 2021
portal

Financiën

Van kaderbrief naar begroting

In de volgende tabel laten we het verloop van de begrotingscijfers zien van startsituatie voor kaderbrief 2021 tot en met het structureel geraamd resultaat programmabegroting 2021 inclusief de ontwikkelambities.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Bij het structureel geraamd resultaat tellen de incidentele lasten en baten niet mee. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect op het geraamd resultaat. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

Kaderbrief naar programmabegroting
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Geraamd resultaat (startsituatie)

306

1.408

2.411

2.066

Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief

-1.762

-1.762

-1.762

-1.762

Ontwikkelingen bestaand beleid

905

1.647

754

860

Financieel technische aanpassingen

3.050

2.013

1.364

1.166

Ontwikkelambities

-167

-165

-479

-475

Risico's corona

-1.000

-1.000

Incidentele baten en lasten

1.466

1.466

310

270

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

0

-315

-423

-1.841

Structureel geraamd resultaat inclusief MIP

2.798

3.292

2.175

284

Toelichting op de tabel:

Geraamd resultaat (startsituatie)
De tabel start met de meerjarig geraamde resultaten van programmabegroting 2020 inclusief de  financiële consequenties van de raadsbesluiten t/m juli 2020. Het geraamd resultaat is iets positiever dan is opgenomen in de kaderbrief 2021. Dit komt door een klein verschil tussen de voorgenomen raadsbesluiten uit de kaderbrief en de definitieve raadsbesluiten van 25 juni 2020.

Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief
Dit zijn de financiële gevolgen van de wettelijke ontwikkelingen genoemd In de kaderbrief 2021. Het gaat vooral om hogere lasten voor de WMO Hulp bij het huishouden (€ 1,2 miljoen), WMO Hulpmiddelen (€ 100.000) en structurele formatie-uitbreiding voor de WOZ, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en uitbreiding formatie vanwege wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Een overzicht van alle verwerkte wettelijke ontwikkelingen is opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Ontwikkelingen bestaand beleid
De ontwikkelingen bestaand beleid zijn de financiële gevolgen van o.a. ontwikkelingen algemene uitkering en verhoging van de bijdragen gemeenschappelijke regelingen zoals genoemd in de kaderbrief. Een overzicht van deze ontwikkelingen is verderop in deze begroting opgenomen in het onderdeel "Financiën - ontwikkelingen bestaand beleid".

Financieel technische aanpassingen
Hier staan de financiële gevolgen van o.a. herberekening rente en actualisering kapitaallasten. Daarnaast is in juli 2020 een nieuwe handreiking onderhoud kapitaalgoederen van de provincie verschenen. Deze handreiking geeft de gemeente meer ruimte in de verwerking van kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen. We hebben deze handreiking gevolgd voor de grote projecten en dit heeft in de jaren 2021-2023 flink lagere kapitaallasten tot gevolg. Voor meer informatie zie onderdeel financiën - ontwikkelingen bestaand beleid.

Geraamd resultaat bestaand beleid
Op deze regel is het geraamde resultaat te lezen van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

Ontwikkelambities 2021
De financiële gevolgen van de integrale afweging van het college voor nieuwe investeringen en bestedingen voor het jaar 2021 zijn opgenomen op deze regel. Hierover besluit u bij de begrotingsbehandeling. Meer informatie hierover is opgenomen bij de begrotingsprogramma's - onderdeel ontwikkelambities. Voor de jaren 2022 e.v. zijn de geplande investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP).

Risico's corona
Wij stellen voor om voor 2021 en 2022 telkens € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. Wij doen dit omdat wij de exacte effecten nog niet kennen.  Wij bieden u bij de 2e bestuursrapportage 2020 en in december 2020 weliswaar onze eerste inzichten aan, maar verwachten dat pas bij de jaarrekeningen van veel maatschappelijke partijen nauwkeuriger gegevens beschikbaar komen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen.

Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities
Op deze regel is het geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities vermeld. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling 2021.

Incidentele baten en lasten
Voor het berekenen van het structureel geraamd resultaat halen we de incidentele baten en lasten uit de cijfers. Ter verduidelijking: elimineren van de incidentele lasten heeft een positief effect en eliminatie van incidentele baten heeft een nadelig effect op het geraamd resultaat.

Structureel geraamd resultaat
Het structureel geraamd resultaat is het geraamd resultaat exclusief incidentele baten en lasten. Het structureel resultaat bepaalt o.a. de vorm van toezicht door de provincie.

Meerjareninvesteringsplan (MIP)
Op deze regel staan de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen 2022-2024. Hierover neemt u een besluit bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2022 en volgende jaren.

Structureel geraamd resultaat inclusief Meerjareninvesteringsplan
Op deze regel is het structureel geraamd resultaat te lezen, als u inderdaad in de toekomst besluit de voorgenomen investeringen uit te gaan voeren.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14