Begroting 2021
portal

Financiën

Reserves en voorzieningen 2021

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de stand van de reserves en voorzieningen en de mutaties gedurende het jaar zoals die geraamd zijn in de begroting 2021..
De structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn weergegeven in een afzonderlijke tabel.

Reserve (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2021

stand

Bij

af

af

stand

Algemene reserves

Algemene Reserve

-

-

Algemene risicoreserve

49.597

3.500

1.347

1.825

49.925

Risico's grondexploitatie

16.780

16.780

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

36.207

5.106

31.101

Tijdelijke bestem.reserve: overige

1.215

146

1.069

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.413

2.413

Sociaal Domein

7.222

263

1.025

5.934

Totaal reserves

113.434

3.500

6.862

2.850

107.222


Algemene risico-reserve
In de algemene risico-reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort i.v.m. afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risico-reserve.

De onttrekking aan de algemene risico-reserve betreffen met name bestedingen uit de kadernota 2019 en 2020.  

Algemene reserve risico's grondexploitatie
Het gemeentelijk toezichtkader van de provincie staat het niet toe bestemmingsreserves te gebruiken ter afdekking van risico's.
De bestemmingsreserve risico's grondexploitatie is omgevormd tot een algemene reserve risico's grondexploitaties, zodat we deze kunnen blijven gebruiken voor het doel waarvoor u deze heeft ingesteld.

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.

Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)
Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.

Realisatie verlegging Rembrandtlaan
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de voorziening Rembrandtlaan omgezet naar een bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Invulling van het project waar deze middelen voor bedoeld zijn wordt uitgewerkt.

Bestemmingsreserve sociaal domein    
Ten behoeve van het sociaal domein is een aparte bestemmingsreserve gevormd.
De onttrekkingen uit deze reserve hebben met name betrekking op bestedingen vanuit de kadernota’s 2019 en 2020.

Voorziening (bedragen x € 1.000)

1-1-2021

bestaand beleid

nieuw beleid

31-12-2021

stand

Bij

af

af

stand

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

10.087

383

248

10.222

Wachtgeld voormalig college

432

170

262

Voorziening mobiliteitsverbanden

443

222

221

Verliesgevende complexen

1.404

1.404

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

350

350

Duin Zuid

186

186

Dubieuze debiteuren sociale zaken

645

49

79

615

Dubieuze debiteuren belastingen (vanaf 2018)

209

90

299

Riolering, spaarvoorziening

20.555

2.480

1.848

21.187

Speelvoorzieningen

30

67

58

39

Afvalstoffenheffing

1.016

1.016

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

103

103

Riolering, beklemmende middelen derden

7.658

2.270

5.388

Verbetering kwaliteit buitengebied

284

284

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

21

21

Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

-

189

178

11

Vz groot onderhoud verharding wegen

1.198

1.860

3.052

6

Vz gebouwen

6.123

1.811

2.695

5.239

Totaal voorzieningen

50.744

6.929

10.820

-

46.853

Voorzieningen
Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Voor het egaliseren van beheerskosten bestaan voorzieningen voor wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken.Tenslotte zijn voor de egalisatie van de tarieven voor afvalstoffenheffingen en rioolafvoerrecht voorzieningen gevormd. De vermeerderingen in de diverse voorzieningen betreffen de jaarlijkse toevoegingen die in de begroting zijn opgenomen.
De verminderingen betreffen de investeringen die in de komende jaren ten laste komen van de daarvoor bestemde voorzieningen.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

(bedragen x € 1.000)

Bij

af

Bij

af

Bij

af

Bij

af

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (programma 0 t/m 8)

1.606

1.476

1.322

818

Tijdelijke bestemmingsreserve overige

146

146

146

146

Totaal reserves

0

1.752

0

1.622

0

1.468

0

964

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

De structurele onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten van een aantal geactiveerde investeringen. In de exploitatie zijn deze afschrijvingen als last opgenomen. Als baat staat hier een onttrekking uit de reserve kapitaallasten tegenover tot hetzelfde bedrag.
Toevoegingen vinden niet plaats.

De tijdelijke bestemmingsreserve overig betreft nog een besluit vanuit de voormalige fusiegemeenten. De reserve alsmede de onttrekking zijn aflopend. De onttrekking eindigt per 31 december 2024..

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14