Begroting 2021
portal

Bijlagen

Emu-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorgaande jaar, het actuele jaar en het volgend jaar.
De begroting van de gemeente Meierijstad is opgesteld conform een stelsel van baten en lasten.
Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente. Het verschil tussen het exploitatiesaldo en het EMU-saldo is dat in het EMU-saldo investeringsuitgaven en aan- en verkopen van grond zijn opgenomen, maar geen afschrijvingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen wat wel het geval is in het exploitatiesaldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.
Het EMU-saldo van de gemeente Meierijstad is in 2021 € 13,4 miljoen positief. Dat betekent dat we meer inkomsten dan uitgaven verwachten in 2021. Het meerjarenbeeld geeft ook een positief beeld van het EMU-saldo. Dit heeft vooral te maken met de te verwachten grondopbrengsten in deze jaren.

(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

EMU-Saldo

-45.630

-54.465

13.422

27.092

22.045

Uitwerking EMU-saldo

Mutaties in het jaar

Activa

2019

2020

2021

2022

2023

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

0

0

0

0

0

Uitzettingen 

-627

-297

-208

-132

-132

Uitzettingen 

0

0

0

0

0

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

0

Passiva

Vaste passiva

Vaste schulden

-2.742

44.792

-1.581

-5.444

-8.153

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

47.746

9.376

-12.048

-21.781

-14.023

Totaal passiva:

45.004

54.168

-13.630

-27.224

-22.177

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14