Begroting 2021
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Het grondbeleid voor de gemeente Meierijstad is in 2018 vastgesteld in de nota Grondbeleid. In deze nota zijn onder andere de uitgangspunten opgenomen waaronder gronden worden aangekocht, verkocht, de methode waarop grondprijzen worden bepaald en uitgangspunten die gehanteerd worden binnen het grondbedrijf. Op basis van deze vastgestelde uitgangspunten wordt jaarlijks de nota grondzaken vastgesteld. Hierin vindt een verdere uitwerking en specificering van de nota Grondbeleid plaats.

Belangrijke ontwikkeling voor het grondbeleid is de ontwikkeling van de grondprijzen. Gelet op de economische terugslag medio 2020 en de nog onduidelijk gevolgen hiervan op de prijsontwikkeling is de vraag op welke wijze dit meerjarig haar invloed zal hebben op het grondbeleid. Indien dit tot gevolg heeft dat opbrengsten uit de verkoop van bouwgrond onder druk komen te staan heeft dit zowel een invloed op de gemeentelijke grondexploitaties, maar zo ook op de realisatie door marktpartijen. In tegenstelling tot de landelijke macro economische cijfers blijft de vraag naar woningbouw als ook industrieterrein medio 2020 nog groot. De ontwikkeling van de prijzen voor koopwoningen is dan ook in tegenstelling tot de andere indicatoren van het CBS stabiel of zelfs licht stijgend.

Voor bedrijfsmatige kavels blijft een sterke vraag zichtbaar. Dit betreft een vraag naar zowel kavel van ca. 2.000 m2 als kavels voor grootschalige logistiek van acht hectare of meer. De beschikbaarheid van bouwgrond is echter laag. Zowel binnen gemeentelijke grondexploitaties als planontwikkeling van derden is nog maar beperkte grond in voorraad.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14