Begroting 2021
portal

Bijlagen

Meerjareninvesteringsplan 2022-2024

In deze tabel staan de voorgenomen investeringen 2022-2024. Deze worden nu niet beschikbaar gesteld. Hierover wordt een besluit genomen bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2022 en volgende jaren..

Investeringen 2022-2024 (bedragen x € 1.000)

SI

Progr.

Investeringsbedrag

2022

2023

2024

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

EN

0

151

Vervanging wegen 2022

MN

2

5.000

5.000

Uniformering verkeersmaatregelen 2022-2023

MN

2

316

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022-2024

MN

2

1.100

1.100

1.100

Uitvoeringsplan mobiliteit 2022

MN

2

900

p.m.

p.m.

Verbindingsweg N279 Keldonk

MN

2

11.600

N279 Veghel Asten uitvoeringskrediet

MN

2

1.360

Voorbereidingskrediet Nicolaasschool

EN

4

159

Vervangende nieuwbouw De Bunders

EN

4

2.385

Renovatie of nieuwbouw Antoniusschool

EN

4

2.075

Renovatie of nieuwbouw De Empel

EN

4

2.118

Afboeking boekwaarden

EN

4

Renovatie of nieuwbouw Nicolaasschool

EN

4

1.797

Uitvoeringskrediet MFA De Groene Long

EN

4

9.241

Groenrenovaties

MN

5

313

Uitbreiding EVZ en fietsverbinding

MN

5

550

Huisvesting scouting Rooi

EN

5

785

afboeken boekwaarde

EN

5

Renovatie groen in integrale projecten 2022-2023

MN

5

445

125

Uitvoeringskosten geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen bij opwaardering N279 Veghel-Asten

EN

8

300

SI = Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

Totale kapitaallasten

315

424

1.841

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14