Begroting 2021
portal

Bijlagen

Reserves en voorzieningen 2022-2024

In onderstaande tabel is het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen weergegeven voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Reserve meerjarenbegroting
(bedragen x € 1.000)

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

2022

Bij

af

2022

Bij

af

2023

Bij

af

2024

Algemene reserves

Algemene Reserve

-

-

-

-

Algemene risicoreserve

49.925

3.500

1.638

51.787

3.500

513

54.774

3.500

633

57.641

Risico's grondexploitatie

16.780

16.780

16.780

16.780

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

31.101

4.976

26.125

4.822

21.303

4.318

16.985

Tijdelijke bestem.reserve: overige

1.069

146

923

146

777

146

631

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.413

2.413

2.413

2.413

Sociaal Domein

5.934

1.090

4.844

4.844

4.844

Voorziening meerjarenbegroting
(bedragen x € 1.000)

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

2022

Bij

af

2022

Bij

af

2023

Bij

af

2024

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

10.222

383

248

10.357

383

248

10.492

383

248

10.627

Wachtgeld voormalig college

262

63

199

199

199

Voorziening mobiliteitsverbanden

221

221

-

-

-

Verliesgevende complexen

1.404

1.404

1.404

1.404

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

350

350

350

350

Duin Zuid

186

186

186

186

Dubieuze debiteuren sociale zaken

615

49

64

600

49

49

600

49

49

600

Dubieuze debiteuren belastingen (GouwIT)

299

90

389

90

479

90

569

Riolering, spaarvoorziening

21.187

2.485

2.124

21.548

2.496

1.782

22.262

2.498

1.936

22.824

Speelvoorzieningen

39

67

59

47

67

20

94

67

27

134

Afvalstoffenheffing

1.016

1.016

1.016

1.016

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

103

103

103

103

Riolering, beklemmende middelen derden

5.388

1.473

3.915

1.395

2.520

939

1.581

Verbetering kwaliteit buitengebied

284

284

284

284

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

21

21

21

21

Vz groot onderhoud civieltechnische kunstwerken

11

189

193

7

189

185

11

189

196

4

Vz groot onderhoud verharding wegen

6

1.860

1.860

6

1.860

1.860

6

1.860

1.860

6

Vz gebouwen

5.239

1.811

2.206

4.844

1.811

1.245

5.410

1.811

2.982

4.239

Totaal voorzieningen

46.853

6.934

8.511

45.276

6.945

6.784

45.437

6.947

8.237

44.147

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14