Begroting 2021
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB). Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld leges en rioolheffing.
De tarieven van alle lokale heffingen passen we aan op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2021. Voor de tariefstijging van de belastingen gaan we uit van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord en het document Mijlpalen voor Meierijstad). Voor deze begroting is dat 2%. Verder gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%).

Inwoners die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te betalen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm.

Kostendekking
(bedragen x € 1.000)

Afvalstoffen-heffing

Rioolheffing

Leges-WABO

Leges burgerzaken

Kosten taakvelden 

7.621

4.863

1.518

485

Externe kosten

396

350

Straatreiniging

68

168

Kwijtschelding

68

78

Sloten en stadswateren

59

Inkomsten taakvelden, excl heffingen

-2.124

Netto kosten taakveld

5.633

5.168

1.914

835

Toe te rekenen kosten

Kosten heffen en invorderen

93

33

Overhead 

663

447

1.251

388

BTW

1.247

1.325

69

0

Totaal toe te rekenen kosten

2.003

1.805

1.320

388

Totale kosten

7.636

6.973

3.234

1.223

Opbrengst heffingen

7.636

6.973

3.016

1.058

Dekkingspercentage

100,00%

100,00%

93,26%

86,51%

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14