Begroting 2021
portal

Programma's

1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren.

Stichting Halt

2019

141

126

2018

109,0

119,0

Winkeldiefstallen

CBS-Diefstallen

2018

1,0

2,0

2017

0,9

2,0

Geweldsmisdrijven

CBS-Criminaliteit

2019

3,2

4,7

2018

2,6

4,9

Diefstallen uit woning

CBS-Diefstallen

2018

2,1

2,5

2017

1,7

2,9

Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte)

CBS-Criminaliteit

2019

4,5

6,4

2018

4,0

5,8

Toelichting: Indicatoren van CBS zijn per 1.000 inwoners

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit") zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel.

1.1 Een veilige leefomgeving

Streefwaarde *)

Realisatie

Bron

Veiligheidsbeleving eigen buurt

7,5 (1 tot 10)

7,8

Veiligheidsmonitor (2019)

Leefbaarheid woonbuurt

7,7 (1 tot 10)

7,9

Veiligheidsmonitor (2019)

Voelt zich wel eens onveilig

25,0%

26,5%

Veiligheidsmonitor (2019)

*) We streven naar het behouden van minimaal het niveau van veiligheidsmonitor 2016 voor de beleidsindicatoren veiligheidsbeleving eigen buurt en leefbaarheid woonbuurt en naar maximaal 25% bij de indicator Voelt zich wel eens onveilig.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 6.471

2,8 %

Baten

€ 369

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14