Begroting 2021
portal

Bijlagen

Gebruikte afkortingen

Afkorting

Omschrijving

AB

Algemeen Bestuur

ABS

Accommodatiebeheer Schijndel

Act.

Activiteit

AED

Automatische Externe Defibrilator

AFC

Agrifood Capital

AH

Albert Heijn

AVE

Aanpak Voorkoming Escalatie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBK

Besluit Bodemkwaliteit

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW compensatiefonds

BERAP

Bestuursrapportage

BHIC

Brabants Historisch Informatiecentrum

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

Bijv.

Bijvoorbeeld

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

Bedrijveninvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar

BrOs

Brabantse Omgevingsscan

BRG

Bestuurlijke regiegroep

BRP

Basisregistratie Personen

Bs

Basisschool

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUas

Breda University of Applied Science

B.V.

Besloten Vennootschap

BZK

Binnenlandse zaken

ca.

Circa

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Central Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Covid 19

Corona Virus Disease

CPB

Centraal Pan Bureau

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw

C.V.

Commanditaire Vennootschap

d.d.

De dato

DMOP

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma

DOE

Duurzaam Ondernemend Energiek

DSO

Digitaal Systeem Omgevingswet

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

d.w.z.

Dat wil zeggen

e.a.

En andere

ECB

Europese Centrale Bank

e.d.

En dergelijke

eID

Elektronisch Identificatiemiddel

EMU

Economische en Monetaire Unie

EN

Economisch Nut (indicatie activa)

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

Etc.

Enzovoort

EU

Europese Unie

e.v.

En verder

EVZ

Ecologische Verbinding Zone

Excl.

Exclusief

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FTE

Fulltime-equivalent (eenheid)

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

Ha

Hectare

HNG

Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

HRM

Human Resource Management

IBA

Individuele behandeleenheid afvalwater

IBD

Informatiebeveiligingsdienst

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

IGBP

Integrale gebiedsbeheerplannen

i.c.m.

In combinatie met

ICS

In Control Statement

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IGBP

Integrale gebiedsbeheerplannen

IHP

Integraal Huisvesting Plan

IMOC

Prijs netto materiële overheidsconsumptie

incl.

Inclusief

Invest.

Investering

i.s.m.

In samenwerking met

i.v.m.

In verband met

JOR

Jaarprogramma Openbare Ruimte

KCC

Klant Contact Centrum

kg

Kilogram

Km

Kilometer

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

m.b.t.

Met betrekking tot

MER

Milieu Effect Rapportage

MFA

Multi Functioneel Accommodatie

MIP

Meerjaren Investeringsplan

MJOP

Meerjarig Onderhoudsplan

Mln

Miljoen

MN

Maatschappelijk Nut (indicatie activa)

MWN

Midden-West-Noord

n.a.v.

Naar aanleiding van

NCW

Netto Contante Waarde

NIF

Nieuwe Ideeën Fonds

NOB

Noordoost-Brabant

NOBB

Noord Oost Brabantse Bibliotheken

NPR

Nederlandse Richtlijn voor Openbare Verlichting

N.V.

Naamloze Vennootschap

n.v.t.

Niet van toepassing

NW

Nominale Waarde

o.a.

Onder andere

o.b.v.

Op basis van

OZB

Onroerend Zaak Belasting

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

PIP

Persoonlijk Internet Portaal

p/j

Per jaar

P.M.

Pro Memorie

PO

Primair Onderwijs

POM

Platform Ondernemers Meierijstad

Progr.

Programma

PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSV

Philips Sportvereniging

P-Wet

Participatie wet

Q1/2/3/4

Kwartaal 1/2/3/4

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

Ref.

Referentie

RES

Regionale Energiestrategie

RIOZ

Regionale Inkooporganisatie Zorg

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

RBL BNO

Regionaal Bureau Leerplicht Brabant-Noordoost

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RNOB

Regio Noordoost-Brabant

RO

Ruimtelijke Ordening

RvV

Raad van Verbeelding

SBGE

Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp

SI

Soort Investering

SIEM

Security Information & Event Management

SOC

Security Operations Center

SPP

Strategische personeelsplanning

st.

Stuks

Stika

Stimuleringskader

STILA

Stimulieringsregeling Landschap

STM

Stichting Toegankelijk Meierijstad

STV

Samen Tegen Voedselverspilling

SW

Sociale Werkvoorziening/Werkplaats

t.a.v.

Ten aanzien van

t.b.v.

Ten behoeve van

t.g.v.

Ten gunste van

t.l.v.

Ten laste van

t/m

Tot en met

t.o.v.

Ten opzichte van

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TVW

Transitievisie Warmte

VANG

Van Afval Naar Grondstof

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing

vm.

Voormalig

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Natie

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VON

Vrij op naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VRI

Verkeer Regel Installatie

VTH

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

VVT

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vz

Voorziening

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

WBB

Wet bodembescherming

WDO

Wet Digitale Overheid

WGR

Wet Gemeenschappelijke regelingen

WLZ

Wet langdurige zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOB

Wet Openbaarheid Bestuur

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Waardebepaling Onroerende Zaken

WSD

Werkvoorzieningsschap De Dommel

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WUP

Wijkuitvoeringsplannen

WVGGZ

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

ZLTO

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14