Begroting 2021
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van het openbaar vastgoed, de wegen, bruggen, het riool, openbaar groen, de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen kost veel geld. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen.

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed
Meierijstad

Naam beheerplan

Vastgesteld in raad d.d.

Looptijd  t/m

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

21-9-2017

2022

Verhardingen

Beheerstrategie verhardingen

27-2-2019

2023

Civieltechnische kunstwerken

Beheerstrategie Civiele kunstwerken

27-2-2019

2023

Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting

10-10-2019

2030

Speelvoorzieningen

Speelvisie Meierijstad

07-11-2019

2029

Beheer openbare ruimte

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

20-12-2018

2022

Gebouwen

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP)

20-12-2018

2022

Gebouwen

Nota integraal beleid maatschappelijk vastgoed

20-12-2018

2022

Kerncijfers

Kengetallen

Aantal

Eenheid

Civieltechnische kunstwerken:

Bruggen

173

st.

Tunnels

5

st.

Keermuren/damwanden

4

st.

Geluidsvoorzieningen

22

st.

Verhardingen:

Asfaltverharding

252

ha

Elementenverharding

297

ha

Betonverharding

11

ha

Onverharde wegen

28

ha

Overig

12

ha

Totaal

600

ha

Openbare Verlichting:

Lichtmasten

20.754

st

Armaturen

21.326

st

Lampen

21.631

st

Areaal groen:

Bomen

112.020

st

Bossen

419

ha

Houtige beplantingen

169

ha

Kruidachtige siergewassen

1

ha

Ruw gras

496

ha

Gazons

125

ha

Speelplekken

243

st

Speeltoestellen

1152

st

Areaal water:

Sloten en greppels

812

km

Stadswater

30

ha

Poelen/kleine wateren

5

ha

Riolen:

537

km

Gemalen

83

st

Persleidingen

204

km

Putten

12.773

st

Pompunits

1.330

st

IBA’s

103

st

Lig- en losplaatsen:

Ligplaatsen passantenhaven genummerd

24

st

Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd

12

st

Ligplaatsen beroepsvaart

35

st

Losplaatsen beroepsvaart

10

st

Ambtelijke huisvesting:

5

st

Maatschappelijk vastgoed

83

st

Strategisch vastgoed

5

st

Monumentale objecten

5

st

Overig vastgoed

22

st

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14