Begroting 2021
portal

Financiën

Ontwikkelingen bestaand beleid

De financiële gevolgen van ontwikkelingen bestaand beleid zijn onderverdeeld in een drietal categorieën.:

  • Wettelijke ontwikkelingen opgenomen in de kaderbrief 2021
  • Ontwikkelingen bestaand beleid
  • Financieel technische aanpassingen.

In onderstaande tabellen zijn deze weergegeven.

Programma

Wettelijke ontwikkelingen kaderbrief
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

0

WOZ

137

137

137

137

0

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

95

95

95

95

0

Wegwerken achterstanden archieven *

197

197

div.

Actualisatie vervangingsinvesteringen *

460

125

125

125

6

WMO Hulp bij het huishouden

1.218

1.218

1.218

1.218

6

WMO hulpmiddelen

100

100

100

100

6

Gemeentelijke schuldhulpverlening

77

77

77

77

6

Digitale toegankelijkheid, programma inclusie **

35

10

10

10

0

Dekking algemene risicoreserve *

-532

-197

6

Dekking reserve sociaal domein **

-25

Totaal wettelijke ontwikkelingen kaderbrief

1.762

1.762

1.762

1.762

Toelichting op de wettelijke ontwikkelingen opgenomen in de kaderbrief 2021

Formatie WOZ

Om de wettelijke termijnen van de wet WOZ te kunnen waarborgen is het noodzakelijk de formatie structureel uit te breiden met 1,5 fte en het inhuurbudget te verhogen (samen € 137.000 structureel). De uitbreiding heeft naast areaaluitbreiding vooral te maken met de sterke opkomst van no-cure-no-pay bureaus. Dit laatste zorgt voor een extreme groei van bezwaarschriften.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Coördinator

Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid geven we invulling aan Social Return bij de inkoop van goederen en diensten. Verder hebben we naast de beleidsmatige wens ook de wettelijke verplichting voor de plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen gemeente Meierijstad. De ambtelijke invulling van beide verantwoordelijkheden leggen wij bij een coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) (structureel € 95.000).

Wegwerken achterstanden archieven

Om te voldoen aan de eisen uit de archiefwet voor de overdracht van dossiers naar het BHIC is extra capaciteit nodig voor een periode van 3 jaar (2020 t/m 2022). We huren hiervoor externe deskundigen in voor 2021 en 2022 tot een bedrag van € 197.000 per jaar.

Actualisatie vervangingsinvesteringen
Jaarlijks zijn er noodzakelijke vervangingsinvesteringen die we opnemen in de begroting. Voor 2021 gaat om vervanging van vervoermiddelen, machines, kunstgrasvelden, meubilair etc. met een investeringsbedrag van € 1,3 miljoen. Voor specificatie wordt verwezen naar het overzicht wat als bijlage Vervangingsinvesteringen 2021 is opgenomen. Dit levert structurele kapitaallasten op van € 100.000 vanaf 2021.
Voor 2021 staan ook vervangingen van de softwarepakketten eHRM en front- en midoffice functionaliteiten gepland. Voor eHRM bedragen de eenmalige lasten voor implementatie en conversie € 85.000. De aanbesteding voor de vervanging van de front- en mid-office functionaliteiten vindt in 2020 plaats. Dat zijn softwarepakketten die we organisatiebreed inzetten voor o.a. documenten-opslag, klantcontact, website en eFormulieren. Hiervoor is € 350.000 incidenteel nodig voor implementatie, conversie en eenmalige licentiekosten.

Wmo: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen
Per 1 januari 2019 is landelijk het abonnementstarief ingevoerd voor de open einderegeling WMO voorzieningen. Inwoners betalen € 19,00 per maand aan eigen bijdrage voor een WMO voorziening. Tot en met 2018 was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Als gevolg hiervan is het aantal klanten dat zorg in natura ontvangt gestegen met 19%. De gemeentelijke lasten zijn hierdoor gestegen met€ 776.000. Deze stijging leidt tot een toename van werkzaamheden en de huidige aanvragen zijn over het algemeen complexer en vragen meer aandacht en tijdsbesteding. Dit vraagt om een structurele uitbreiding van capaciteit. met 3,67fte (hogere lasten van € 272.000).
Daarnaast is een nieuwe cao VVT van kracht waardoor de kosten voor huishoudelijke verzorging met € 170.000 stijgen.
Voor kosten voor de WMO hulpmiddelen zijn de afgelopen 3 jaar geleidelijk gestegen. De ramingen zijn hierop nog niet aangepast. Daarnaast zorgt de vergrijzing, waarbij men langer zelfstandig thuis woont, voor een gestage stijging in de aantallen voor hulpmiddelen, waardoor de kosten meestijgen. In totaal bedragen de meerkosten € 100.000.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening opgenomen dat vroegsignalering een taak van de gemeente is. De gemeente gaat hulp aanbieden op basis van signalen van schuldeisers over betalingsachterstanden. Het opstellen van een plan van aanpak bij een aanvraag schuldhulp wordt ook wettelijk verplicht. Op dit moment loopt hiervoor de pilot VroegEropaf en is er tijdelijke formatie van een Armoedeambassadeur (1 fte) tot 1 januari 2021. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen zal de tijdelijke formatie omgezet moeten worden naar structurele formatie (€ 77.000 structureel).

Digitale toegankelijkheid programma inclusie
Binnen het programma inclusie gaan we in 2021 stappen zetten in het toegankelijk maken van digitale voorzieningen, zoals websites en documentaties. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 25.000 voor technische aanpassingen, het opschonen van oude documenten op websites en eventueel aanpassingen van de mobiele apps. Verder is jaarlijks € 10.000 nodig voor het blijven voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.

 

Programma

Bestaand beleid
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

div.

Verhoging bijdragen verbonden partijen

-405

-439

-439

-439

0

Meicirculaire 2020

799

1.473

644

-253

0

Stelpost verkaging zorgkosten in lijn met verlaging algemene uitkering 2024.

1.000

0

Raming onderuitputting plafond BCF

400

400

400

400

0

Stelpost verlaging aardgasbaten (effect accres)

200

300

300

300

0

Advertentiekosten weekbladen

-15

-15

-15

-15

0

Duurzaam beheer en onderhoud bezoekers website Meierijstad

-20

-20

-20

-20

2

Uitbreiding formatieruimte toezichthouders kabels en leidingen

-65

-65

-65

-65

3

Grondruil en – aankoop Staatsbosbeheer

-9

-9

-9

-9

4

Onderwijsinnovatie

-50

5

Groot en klein onderhoud Cultureel Centrum Mariëndael (harmonisatie gemeentelijk vastgoedbeleid)

-21

-21

-21

-21

5

Toeristisch-recreatieve informatievoorziening Meierijstad

p.m.

5

Dekking exploitatietekort stichting beheer gemeenschapshuizen Erp (SBGE)

-43

-43

-43

-43

5

Verhogen bijdrage deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur

-14

-14

-14

-14

6

AED-dekkend netwerk binnen de kernen

-19

-19

-19

-19

7

Ombouwen van 9 voormalige ondergrondse textiel containers tot restafval containers

-4

-4

-4

-3

7

Inkoop duurzame energie

-16

-16

-94

-94

div.

Dekking bestaande budgetten

186

138

152

154

Totaal

905

1.647

754

860

Verhoging bijdragen verbonden partijen
Diverse verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) vragen een hogere bijdrage van de gemeente Meierijstad vanaf 2021. Hierover bent u eerder geïnformeerd. De verhoging van deze gemeentelijke bijdragen waren opgenomen in de kaderbrief 2021.

Meicirculaire 2020
De uitkomsten van de meicirculaire 2020 zijn door middel van een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt.

Stelpost zorgkosten in lijn met verlaging algemene uitkering 2024.
Het accres in het jaar 2024 geeft een daling te zien als gevolg van een te verwachten daling van de zorgkosten. Verwerking van de Middellangetermijnverkenning Zorg leidt tot een neerwaartse  bijstelling van de zorguitgaven die doorwerkt in het accres. In lijn met deze daling van de inkomsten wordt een stelpost opgenomen.

Raming onderuitputting plafond BCF
De ruimte onder het plafond Btw-compensatiefonds wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Het wordt toegestaan om deze ruimte meerjarig te ramen op maximaal de laatst vastgestelde jaarrekening van het Rijk. In dit geval 2019.

Stelpost verlaging aardgasbaten (effect accres)
De effecten op het accres van de eerder ingeschatte bijstelling zijn verwerkt in het accres van de meicirculaire waardoor deze stelpost kan komen te vervallen.

Advertentiekosten weekbladen

De gemeente Meierijstad wil alle inwoners in Meierijstad bereiken. Met de publicaties op de gemeentepagina’s bereiken we ook de mensen die niet digitaal zijn. Tegelijkertijd kunnen ook andere berichten worden gedeeld.

Duurzaam beheer en onderhoud bezoekers website Meierijstad
Voor de uitvoering van de toeristisch-recreatieve visie is het bijbehorende actieprogramma leidend. Voor 2020 is daarop een krediet beschikbaar gesteld voor ontwikkeling van een bezoekerswebsite inclusief evenementenkalender Meierijstad. Dit voor onze profiel- en identiteitsversterking vanuit recreatie en toerisme en citymarketing. Maar dit geldt ook voor de VVV’s, de bibliotheek met haar UITpunt en voor de organisaties actief op het gebied van city-/centrummanagement.
Doel is het realiseren van een overzichtelijke bezoekerswebsite, als digitaal platform, waarop alle relevante informatie voor een bezoek aan Meierijstad aantrekkelijk gepresenteerd wordt, met aandacht voor de kernwaarden en doelgroepengericht. De doelgroepen zijn bezoekers, bewoners, bedrijven en ‘bollebozen’ (talenten). De website draagt bij aan de promotie en profilering van de gemeente. Inhoudelijk ligt de nadruk op recreatie en toerisme voor bezoekers en bewoners."

Uitbreiding formatieruimte toezichthouders kabels en leidingen
Om een risico voor de veiligheid tijdens- en de kwaliteit gedurende de werkzaamheden van de nutsbedrijven te voorkomen, wordt de formatie voor het toezicht uitgebreid met 1 fte.. Dekking: extra leges.

Grondruil en -aankoop Staatsbosbeheer
Rentekosten voor de aankoop van gronden. In totaal betreft de grondruil en –aankoop ruim 38 ha voornamelijk bosgrond.

Onderwijsinnovatie
Met de subsidieregeling voor onderwijs innovatie stimuleren we onderwijspartijen om samen met partners zoals kinderopvang en bedrijfsleven na te denken over innovatieve manieren van onderwijs, dat bijdraagt aan de uitgangspunten en acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad. Het is van groot belang om deze partijen aan elkaar te verbinden, gelet op de doorgaande leerlijn, een succesvolle onderwijs carrière en goede kansen op de arbeidsmarkt.

Groot en klein onderhoud Cultureel Centrum Mariëndael
In het kader van de harmonisatie van het vastgoedbeleid van de gemeente Meierijstad wordt het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndael (gebouw en technische installaties) vanaf 2021 uitgevoerd door de gemeente.

Toeristisch recreatieve informatievoorziening Meierijstad
Voor de uitvoering van de toeristisch-recreatieve visie is het bijbehorende  actieprogramma leidend. Voor 2020 is daarop een bestuurlijke en ambtelijke opdracht verleend voor een verkenning naar de toekomst van de recreatieve informatievoorziening in Meierijstad. Doel van deze verkenning is om aan de hand van een visie op de toekomst van de toeristisch-recreatieve informatievoorziening in de gemeente Meierijstad, vertaald naar 1 of meerdere scenario’s, duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop we de toeristisch-recreatieve informatievoorziening in Meierijstad de komende jaren gaan inrichten wat betreft taken, organisatie, huisvesting en financiën.
Een op basis daarvan te nemen bestuurlijk besluit en een keuze voor een voorgesteld scenario kan financiële gevolgen hebben. Dit is niet aan de orde wanneer het bestuur besluit tot een voortzetting van de huidige situatie. Of en zo ja wat de eventuele financiële gevolgen zullen zijn is op dit moment dus nog niet te zeggen. We stellen wel voor om hiermee op voorhand rekening te houden en dit als een pm-post op te nemen."

Exploitatietekort Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp (SBGE)
Het jaarlijkse exploitatietekort van € 42.500,- van Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp (SBGE) structureel dekken door een hogere exploitatiesubsidie op te nemen in de begroting."

Verhoging bijdrage deelname Jeugdfonds Sport wen Cultuur
Van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt steeds meer gebruik gemaakt. Het fonds heeft aangegeven dat de huidige middelen hiervoor niet meer toereikend zijn. Met een hogere bijdrage aan het fonds worden de contributies/lesgelden van meer kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor o.a. voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les betaald. Voor sport is dit een maximaal bedrag van € 225,00 per kind per jaar en voor cultuur een bedrag van € 450,00 per kind per jaar. Met het fonds worden daarnaast nadere afspraken gemaakt over samenwerking met gemeente en Stichting Meierijstad Gezond Sportief.

AED-dekkend netwerk binnen de kernen
Realiseren en in stand houden van een AED-dekkend netwerk binnen de kernen door de huidige subsidie aan de drie AED-stichtingen in onze gemeente te verhogen, van € 12.000,- naar € 31.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een uitvoerig onderzoek dat heeft plaatsgevonden. De wijk- en dorpsraden en andere inwonersinitiatieven die zich sterk maken voor AED’s kunnen een beroep op doen op de AED-stichtingen.

Ombouwen van 9 voormalige ondergrondse textiel containers tot restafval containers
Alle textielcontainers zijn bovengronds gemaakt voor hogere kwaliteit textiel. Dat heeft meer textiel opgeleverd wat meer sociaal werk heeft geschapen voor de WSD-groep.
De 9 ondergrondse textiel containers in Veghel zijn boventallig geworden. Deze zullen worden ingezet als restafvalcontainers. Daarmee zijn onvoorziene kosten voor aanpassing herplaatsing gemoeid.  

Inkoop duurzame energie
Stapsgewijs vergroenen we het electriciteits- en gasverbruik van de gemeentelijke organisatie. In de jaren 2021 en 2022 kiezen we voor verduurzaming met certificaten (Garanties van Oorsprong) afkomstig van Europese bronnen. Vanaf 2023 kopen we regionaal en duurzaam opgewekte energie in.

Dekking binnen bestaande budgetten
Voor enkele ontwikkelingen is dekking gevonden binnen bestaande budgetten.

Financieel technische aanpassingen
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Ontwikkelingen staand beleid na kaderbrief

601

739

742

830

Fasering bestaande investeringen t/m 2020

610

427

393

336

Herberekening kapitaallasten i.v.m. handreiking provincie

1.839

847

229

0

Totaal

3.050

2.013

1.364

1.166

Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota
Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn enkele administratieve verdelingen gunstiger. Met name lagere rentekosten geeft een voordelig effect.

Fasering bestaande investeringen t/m 2020
Van enkele uitvoeringskredieten zijn de kosten lager dan geraamd. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 zijn deze kredieten verlaagd. Hierdoor zijn ook de betreffende kapitaallasten lager.

Herberekening kapitaallasten i.v.m. handreiking provincie
We hebben in juni een nieuwe provinciale handreiking kapitaallasten (her)investeringen ontvangen. Conform deze handreiking nemen we de kapitaallasten van grote meerjarige projecten op vanaf het jaar na geplande afronding van het project. Als het project over de grens van het meerjarenraming heen loopt nemen we de volledige structurele kapitaallasten op in het laatste jaar van de meerjarenraming.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14