Begroting 2021
portal

Bijlagen

Vervangingsinvesteringen 2021

De tabel bevat de vervangingsinvesteringen voor 2021. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit het budget voor vervangingsinvesteringen met uitzondering van de ICT vervanging front- en midofficefunctionaliteiten. Deze investering wordt gedekt uit de algemene reserve..
Bij het besluit tot vaststelling van de begroting 2021 worden de kredieten beschikbaar gesteld.

Vervangingsinvesteringen 2021 (bedragen x € 1.000)

SI

Investeringsbedrag 2021

Bedrijfsvoering

ICT vervanging front- en midofficefunctionaliteiten *

335

Vervanging diverse voertuigen:

Vervanging heftruck Veghel

EN

30

Vervangen Toyota Rav4 Boa

EN

55

Rioned Spuit inbouw bus 23-BZ-TD

EN

35

Sport

Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken

EN

93

Asfalteren binnenbaan/skeelerbaan WV Schijndel

EN

78

Vervangen inventaris diverse binnensportaccommodaties

EN

88

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Keldonk

EN

32

Vervanging verlichting, verduurzaming accommodatie Rooise Ruiters

EN

38

Vervangen drainage trainingsveld en verlichting 2e trainingsveld VOW

EN

100

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Boerdonk

EN

51

Zorgplicht kunstgrasvelden

EN

252

Renovatie honkbalveld BSV Starlights

EN

157

Musea

Vervanging inventaris incl. verlichting Museum Jan Heestershuis

EN

37

Afval

Vervanging containers milieustraat Veghel

EN

78

Vervanging containers milieustraat Schijndel

EN

33

Klein materieel *
(Vervanging Joskin geel, vervanging Joskin blauw, kadaverkoeling, meubilair natuurtuin 't Bundertje, kantoormeubilair De Neul)

EN

67

SI = Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut

* afschrijving ineens

Toelichting vervangingsinvesteringen 2021

Bedrijfsvoering
ICT software voor de front- en midoffice functionaliteiten € 335.000, bestaande uit
eHRM: €85.000 (implementatie en conversiekosten)
Front- en midoffice: € 250.000 (conversie en implementatiekosten)
De huidige software voor de front- en midoffice functionaliteiten wordt uitgefaseerd door de leverancier. Hierdoor dient er een aanbesteding plaats te vinden voor de verwerving van deze functionaliteiten. Deze aanbesteding wordt in 2020 uitgevoerd, zodat in 2021 gestart kan worden met de implementatie.
.Voor de eenmalige licentiekosten wordt € 100.000 opgenomen. Deze worden vooruitbetaald en komen gedurende 4 jaar ten laste van de exploitatie.
De middelen voor de structurele onderhoudskosten blijven binnen de exploitatie beschikbaar.

Vervanging diverse voertuigen
Voertuigen welke technisch en economisch zijn afgeschreven worden vervangen. Het betreft hier o.a. heftruck Veghel, auto Boa, Rioned spuit.

Sport
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken € 93.000
Na inventarisatie van alle sportcomplexen blijkt dat er bij vele complexen de terreinafscheiding dusdanig kapot c.q. versleten is dat deze vervangen dient te worden. Ook de ballenvangers welke nu voorzien van gaas dienen vervangen door ballenvangers met staafmatten, welke aanzienlijk langer mee gaan dan gaas. Uitvoering in de jaren 2019 t/m 2021.

Asfalteren binnenbaan/skeelerbaan WV Schijndel € 78.000
De binnenbaan/skeelerbaan (het oudste gedeelte van de wielerbaan) is versleten en aan vervanging toe.

Vervangen inventaris diverse binnensportaccommodaties € 88.000
Voor de inventaris van de binnensportaccommodaties is een vervangingsplanning opgesteld. Op basis van deze planning wordt jaarlijks de inventaris geïnspecteerd. De versleten en afgekeurde materialen worden voor vervanging opgevoerd.

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Keldonk € 32.000
De sportvelden in Meierijstad zijn de afgelopen jaren voorzien van een geautomatiseerde beregeningsinstallatie, waardoor op afstand en op maat kan worden beregend. Dit werkt zowel kostenbesparend (tijd en verdrogingschade voorkomen) als waterbesparend. Op sportpark Keldonk kan op dit moment veld 2 niet op deze manier worden beregend.

Vervanging verlichting, verduurzaming accommodatie Rooise Ruiters € 38.000
De accommodatie van de Rooise Ruiters wordt voor diverse maatschappelijke activiteiten (o.a. jeugdvakantiewerk) gebruikt. De verlichting is versleten en aan vervanging toe. De vereniging heeft in 2020 de zandbodem moeten vervangen en vraagt om een bijdrage op grond van de Nadere Regel Subsidie Sport.

Vervangen drainage trainingsveld en verlichting 2e trainingsveld VOW € 100.000
VOW beschikt over te weinig trainingsfaciliteit waarbij de drainage van het trainingsveld is versleten. Door het vervangen van de drainage en het aanbrengen van sportveldverlichting kan de aanleg van een kunstgrasveld worden voorkomen.

Aanpassing beregeningsinstallatie sportpark Boerdonk € 51.000
De sportvelden in Meierijstad zijn de afgelopen jaren voorzien van een geautomatiseerde beregeningsinstallatie, waardoor op afstand en op maat kan worden beregend. Dit werkt zowel kostenbesparend (tijd en verdrogingschade voorkomen) als waterbesparend. Op sportpark Boerdonk kunnen op dit moment de velden 2 en 3 niet op deze manier worden beregend.

Zorgplicht kunstgrasvelden € 252.000
Bij de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden gelden de algemene zorgplichtbepalingen (art. 1.1 Wet milieubeheer, art. 13 Wbb en art. 7 Bbk), die bedoeld zijn als vangnet voor situaties waarin het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing is. Eigenaren van met name met rubber ingestrooide kunstgrasvelden zijn verplicht alle maatregelen te nemen die van hen kunnen worden gevergd om verontreiniging of aantasting te voorkomen of de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Renovatie honkbalveld BSV Starlights € 157.000
Het honkbalveld en de veldverlichting van BSV Starlights is versleten en aan vervanging toe.

Musea
Vervanging inventaris incl. verlichting Museum Jan Heestershuis € 37.000
In 2021 wordt een gedeelte van de huidige inventaris (verlichting, gordijnen, ophangsystemen) van Museum Jan Heestershuis vervangen. Voor de realisatie wordt een link gelegd met de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief). De kwaliteit van de inventaris is van groot belang voor de kwaliteit en beleving van de exposities.

Afval
Vervanging containers milieustraat Veghel € 78.000
"Voor de inwoners van Meierijstad is de harmonisatie van de afvalinzameling succesvol afgerond. Op de achtergrond zijn daarvoor gemeentelijke werkprocessen geharmoniseerd. De volgende fase is het (verder) harmoniseren van de technische hulpmiddelen en deze gelijktijdig af te stemmen op de doelstelling van 2025: maximaal 25 kg/p/j restafval.
In Veghel willen we twaalf containers vervangen als volgt:.
10 x 30 m3 open afzetcontainers voor meerdere afvalstromen
2 x 33 m3 gesloten afzetcontainers voor luiers  "

Vervanging containers milieustraat Schijndel € 33.000
In Schijndel worden voor vijf afvalstromen containers gehuurd die te hoog zijn voor bezoekers. De huurkosten zijn hoger dan rente, afschrijving en onderhoud. Bovendien zijn de gehuurde containers in slechte of matige staat. Daarom willen we vijf containers kopen en de huur opzeggen van de huidige containers.

Incidentele vervangingen klein materieel
Klein materieel met een aanschafwaarde kleiner dan € 20.000 wordt niet afgeschreven maar ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Voor 2021 zijn een aantal aanhangers aan vervanging, de kadaverkoeling, het meubilair van de natuurtuin alsmede kantoormeubilair van de Neul.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14