Begroting 2021
portal

Programma's

4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierijstad

Ref.

Jaar 

Meierijstad

Ref.

Absoluut verzuim

DUO/Ingrado

2018

1,9

1,9

2017

1,1

1,7

Relatief verzuim

DUO/Ingrado

2018

12

23

2017

10

27

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

DUO/Ingrado

2018

1,3%

1,9%

2017

1,2%

1,8%

Toelichting:

Jaar 2018 is schooljaar 2017/2018

Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerplichtigen.

Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen

 

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 9.688

4,2 %

Baten

€ 2.329

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 12:13:56 met de export van 10/29/2020 13:54:14